WEBSITE & APPLICATION


ผลงานทางด้านเว็บไซต์ ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน เช่น โรงเรียน, เทศบาล, องค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ มากกว่า 20 เว็บไซต์ โดยเว็บไซต์ของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล มีหัวข้อรองรับระบบ ITA ครบทุกหัวข้อ

นอกจากเว็บไซต์ ก็มีผลงานด้านซอฟต์แวร์ในส่วนของ แอพพลิเคชันบนมือถือ, ระบบ iot และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง